Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. I. Algemene informatie 

  1. Gegevens ggz-aanbieder Naam regiebehandelaar: E. Gabeler BIG-registraties: 39051486025 Overige kwalificaties: Klinisch psycholoog (niet-praktiserend) Basisopleiding: Universiteit van Amsterdam psychologie september 1976 AGB-code persoonlijk: 94000309 Praktijk informatie 1 Naam praktijk: Psychologenpraktijk S.P.E.L. Gabeler Plasmolen E-mailadres: info@esthergabeler.nl KvK nummer: 75298678 Website: www.esthergabeler.nl AGB-code praktijk: 94064922 2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz 3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): depressie en angsten, spanningsklachten, slaaproblemen, relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen, trauma’s. 4. Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Medewerker 1 Naam: Drs.E.Gabeler ,GZ Psycholoog BIG-registratienummer: 39051486025 Medewerker 2 Naam: Drs .T.Wolzak BIG-registratienummer: 69050811125 5. Professioneel netwerk 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): huisartsen: Posthouwer, 69045765101 Piccard Brouwer Clavel, 19044203201 

Scholte, 99023761701 VICINO Noord-Holland-Noord, eerstelijnsketenorganisatie 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: behandelverloop, opschaling,consultatie, medicatie 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Huisartsenpost HAPA te Alkmaar 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: meestal in overleg via huisarts gaat 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja: VGZ 

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.ppspel.nl/kostverg.html 7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. 

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://www.ppspel.nl/kostverg.html 8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Bij- en nascholing De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: http://www.psynip.nl/registratie/psycholoog-nip.html 9. Klachten- en geschillenregeling 

Link naar website: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 

Link naar website: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten.html 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: dhr. drs T. Wolzak 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: JaII. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 

  1. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.ppspel.nl/afspraak.html 12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Men kan zich telefonisch of e-mail of online aanmelden. Er wordt een eerste afspraak cq. intake gepland bij een collega ogv. matching soort klacht, leeftijd en sexe en de client ontvangt een schriftelijke bevestiging. In principe wordt een vervolgafspraak bij de intaker gepland tenzij er sprake is van een mismatch. 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja13. Diagnostiek 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: E. Gabeler 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog 

Gespecialiseerde ggz: Geen 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Overleg met de collega’s van onze groepspraktijk over matching client-behandelaar (man of vrouw, leeftijd, specialisme) 14. Behandeling 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: E. Gabeler 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog 

Gespecialiseerde ggz: Geen 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is 

Naam: E. Gabeler 

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog 

Gespecialiseerde ggz: Geen 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Het beloop van de behandeling is een integraal onderdeel van de therapie. Er wordt steeds getoetst of er ontwikkeling is, wat er bereikt is en wat nog niet. 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): De behandeling wordt ongeveer eens per drie sessies mondeling geëvalueerd met de cliënt en tijdens intervisie dmv. casuïstiek besproken met de collega’s eens per zes weken. Tenzij er bezwaren zijn tav. de privacy wordt er ook gebruik gemaakt van ROM. 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: elke drie sessies 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: integraal onderdeel van elke sessie, mondeling 15. Afsluiting/nazorg 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja16. Omgang met patientgegevens 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: JaIII. Ondertekening 

Naam: E. Gabeler Plaats: Alkmaar Datum: 31 oktober 2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja 

U mag mij mailen of bellen. Ik beantwoord graag uw vragen.